Przejdź do głównej zawartości

Nasze osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zobowiązujemy się do kompleksowego informowania o naszych postępach w zakresie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Będziemy dzielić się poczynionymi postępami i wskazywać obszary, które wymagają uwagi. Umożliwi to naszym pracownikom, klientom i innym interesariuszom ocenę naszych wyników i rozliczenie nas z nich.

Kwestie ekonomiczne

   2020 2021 2022
Dochód (GBP)  1365 mid 1661 mid 1781 mid
Zysk operacyjny (GBP)  136 mid 233 mid 246 mid

Kwestie środowiskowe

Możesz pobrać pełny raport na temat emisji gazów cieplarnianych w 2022 roku

Łączna emisja gazów cieplarnianych podzielonych na kategorie wymienione w protokole gazów cieplarnianych

 Emisja gazów cieplarnianych  2020  2021*  2022
 Kategoria 1 emisji gazów cieplarnianych (tCO2e)  193 088  38 213  43 750
 Kategoria 2 emisji gazów cieplarnianych (tCO2e)  15 939  11 971  10 477
 Kategoria 3 emisji gazów cieplarnianych (tCO2e)  9 189 453  9 231 468  9 077 379
 Łączna emisja gazów cieplarnianych (tCO2e)  9 298 479  9 281 651  9 131 606

*Emisje z 2021 r. zostały ponownie obliczone w celu uwzględnienia dokładniejszych danych operacyjnych, które są obecnie dostępne.

Całkowita emisja gazów cieplarnianych przez flotę/inne

 Emisja gazów cieplarnianych przez flotę/ inne  2020  2021*  2022
 Emisja gazów cieplarnianych z floty Aggreko (tCO2e)  9 200 535  8 936 531  8 877 402
Emisja gazów cieplarnianych w wyniku działalności niezwiązanej z flotą (tCO2e)  97 944  345 138  254 204
 Łączna emisja gazów cieplarnianych (tCO2e)  9 298 479  9 281 651  9 131 606

*Emisje z 2021 r. zostały ponownie obliczone w celu uwzględnienia dokładniejszych danych operacyjnych, które są obecnie dostępne.

Intensywność emisji gazów cieplarnianych

 Intensywność emisji gazów cieplarnianych  2020  2021*  2022
Stosunek przychodów do intensywności emisji gazów cieplarnianych (tCO2e/k£) 6,81 5,82 5,13
Stosunek liczby godzin pracy do intensywności emisji gazów cieplarnianych (tCO2e/liczba godzin pracy) 0,22 0,23 0,23

*Emisje z 2021 r. zostały ponownie obliczone w celu uwzględnienia dokładniejszych danych operacyjnych, które są obecnie dostępne.

Zużycie energii

 
 Zużycie energii  2020  2021  2022
 Całkowite zużycie energii z zakresu 1 (MWh) — w tym paliwo zużywane w obiektach, testy floty i pojazdy służbowe  430 739  134 247  139 622
 Całkowite zużycie energii z zakresu 2 (MWh) — zużycie energii w obiektach  37 047  31 225  29 001
 Zużycie energii w naszych zakładach (MWh)  59 914  72 016  96 550

Społeczeństwo

Zaangażowanie

 Zaangażowanie  2020  2021  2022
 Zaangażowanie pracowników (%)  80  79  77


Bezpieczeństwo

 Bezpieczeństwo  2020  2021  2022
Wypadki z przerwą w pracy* Współczynnik częstotliwości#
 0,22 0,14 0,10
 Łączna liczba zarejestrowanych wypadków** Współczynnik częstotliwości#  0,43 0,45 0,35

*Kontuzja powodująca utratę czasu to kontuzja związana z pracą, która uniemożliwia pracownikowi pracę przez kolejną zmianę po pierwotnej kontuzji.
** Zarejestrowana kontuzja to kontuzja związana z pracą, która prowadzi do dostosowania pracy, leczenia medycznego, utraty czasu lub śmierci.
#Współczynniki częstotliwości są obliczane poprzez podzielenie liczby kontuzji przez liczbę godzin pracy w firmie, pomnożone przez 200 000.

Dywersyfikacja 

Równowaga płci
 2020  2021  2022

Całkowita liczba pracowników (%)

 
 Mężczyzna 83 83

84

 Kobieta 17  17 16

Zarząd firmy (%)

 Mężczyzna 88 86

89

 Kobieta 12 14 11
Rada nadzorcza (%)   Mężczyzna 64 100 100
 Kobieta 36 0 0