Przejdź do głównej zawartości

Warunki ogólne wynajmu

Warunki ogólne wynajmu

1. DEFINICJE

1.1 W niniejszych Warunkach i Umowy następujące słowa i wyrażenia mają następujące znaczenie: -

"Aggreko" oznacza Aggreko Polska Sp. Z o.o, spółka zarejestrowana w Polsce, wpisana do rejestru przedziebiorcow Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000379262, mająca siedzibę w Kazuniu Nowym, ul. Fort Ordona 6, 05-152 Czosnow. "Warunki" oznacza te ogólne warunki najmu. 

"Umowa" ma znaczenie przypisane mu w klauzuli 2. 

"Dzień" oznacza okres dwudziestu czterech (24) nieprzerwanych godzin. 

“Okres wynajmu” oznacza bez uszczerbku dla jakiegokolwiek uzgodnionego minimalnego okresu wynajmu, czas od kiedy agregat opuszcza magazyn Aggreko lub miejsce gdzie w inny sposób zostanie wysłany (I) w dniu określonym w Umowie, chyba że w późniejszym czasie inaczej określone na piśmie przez obie strony (II) data kiedy agregaty zostaną otrzymane z powrotem w magazynie Aggrego lub zostaną dostarczone to innego miejsca wyznaczonego przez firmę Aggreko (postępujący z rozsądkiem). Minimalny okres wynajmu nie powinien być mniejszy niż jeden tydzień (chyba, że inaczej zostało to sformułowane w Umowie).

“Najemca” oznacza stronę wynajmującą agregaty i jest tak określana w kompletnej Umowie firmy Aggrego i najemca powinien zawrzeć w niej swoich następców, pełnomocników oraz osobistych przedstawicieli.

“Faktura” oznacza fakturę lub faktury wysłanę przez firmę Aggreko do Najemcy każdego miesiąca w odniesieniu do Opłat Wynajmu.

“Siła Wyższa” będą mieć przypisane znaczenie w klauzuli 30.

“Miesiąc” oznacza okres trzydziestu (30) nieprzerwanych Dni i “Miesięczny” należy rozumieć stosownie do tego.

“Normalny Godziny Pracy” oznaczają okres od 8 rano do 5 po południu każdego Roboczego Dnia.

“Agregat” oznacza wszystkie agregaty i sprzęty niezależnie od ich charakteru wynajęte przez najemce od firmy Aggreko jak podano w umowie, włączając w to jakiekolwiek wymiany sprzętu dostarczone zgodnie z kauzulą 16 niniejszego regulaminu.
“Wniosek” oznacza propozycję przedstawioną w formie wniosku firmy Aggreko, łącznie z notatkami, opisem agregatów, okresem najmu, wielkością opłat za wynajem oraz innymi specyficznymi warunkami.

“Opłaty za Wynajem” oznacza opłaty poniesione przez Najemce za wynajem Agregatów jak określono w Umowie na Okres Wnajmu.

“Miejsce” oznacza miejsce, gdzie Agregaty są dostarczone ( lub mają być dostarczone “ na polecenie Najemcy.

“Tydzień” oznacza okres siedmiu nieprzerwanych dni.

“Dzień Roboczy” oznacza każdy Poniedziałek, Wtorek, Środę, Czwartek lub Piątek.

1.2. Nagłówki Klauzul są wstawione tylko dla wygody i nie mają wpływu na konstrukcję i interpretacje tych Warunków.

1.3. Wszystkie instrukcje, powiadomienia, autoryzacje i potwierdzenia na podstawie Umowy sporządza się na pismie i w języku angielskim.

1.4. Odniesienia do terminów, które nie mieszczą się w Dniach Roboczych należy traktować jako odniesienia do najbliższego kolejnego Dnia Roboczego.

1.5. Odniesienie do Klauzul dotyczą klauzul w niniejszych Warunkach.

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

2.1. Umowa firmy Aggreko (w tym akceptacji zleceniodawcy), dowód dostawy, faktura, inne notatki poza wynajmem, notatki zwrotu i te warunki, wraz z wszelkimi uzgodnieniami na przedłużenie ustalonego okresu najmu określonego w umowie, stanowią całość Umowy, porozumienie pomiędzy firmą Aggreko i Najemcą ("Umowa"), i nie inne warunki, lub oświadczenia przed zawarciem Umowy lub oświadczenia, stanowią część umowy. Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze Umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu umowy. Brak wariacji umowy musi być skuteczne, chyba że zostaną one wyraźnie uzgodnione na piśmie przez upoważnionego sygnatariusza firmy Aggreko i Najemcy. 

2.2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy któregokolwiek z dokumentów stanowiących część Umowy, Umowa firmy Aggreko będzie rozstrzygająca wobec wszystkich innych takich dokumentów i warunków wszystkich tych dokumentów będą rozstrzygające wobec tych warunków.

3. ŁADOWANIE I ROZŁADOWYWANIE

3.1. Z zastrzeżeniem klauzuli 15, firma Aggreko dostarczy agregaty do miejsca. 

3.2. Najemca jest odpowiedzialny za załadunek i rozładunek agregatów na miejscu.Każdy pracownik dostarczony lub zatrudniony przez firmę Aggreko do załadunku i rozładunku powinien pracować pod nadzorem i na zlecenie najemcy lub jego przedstawicieli, a najemca zobowiązuje się z pełną odpowiedzialnością za działania i zaniechania tych pracowników (w tym zaniedbania i zaniechania). Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie terminy uzgodnione przez strony dla instalacji i uruchomienia nie rozpocznie się, dopóki najemca nie dokonał rozładunku i nie umieścił agregatów w odpowiedniej pozycji.

4. STAN AGREGATÓW W MOMENCIE ODBIORU

4.1. Najemca dokonuje rozsądną inspekcję wizualną agregatów w danym dniu, lub tak szybko, jak to możliwe po dostawie agregatów na ustalone miejsce, i powinien natychmiast powiadomić firmę Aggreko(w każdym razie nie później niż 3 (trzech) dni roboczych od daty dostawy) o wszelkich widocznych uszkodzeniach lub defektach. 

4.2. Wszystkie agregaty uznaje się za d

ostarczone na czas, w stosownych przypadkach, zainstalowane w dobrych warunkach pracy, pozbawione widocznego uszkodzenia lub defektów, z satysfakcją najemcy, chyba że firma Aggreko otrzyma przeciwne pisemne zawiadomienie w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od (i) daty dostarczenia wszelkich agregatów na miejsce zamówienia; lub (ii) (w stosownych przypadkach i jeśli później) dokończenie instalacji na miejscu każdego agregatu.

5. PIELĘGNACJA AGREGATÓW

5.1. Najemca powinien używać agregatów z należytą ostrożnością i starannością i zgodnie z jego przeznaczeniem w Umowie, w przypadku ich braku, zgodnie z jakąkolwiek dorozumianą potrzebą na podstawie pewnych okoliczności, takich jak rodzaj aktywów. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność (w każdym przypadku, na własny koszt, chyba że uzgodniono inaczej przez strony na piśmie) do: (i) bezpiecznego przechowywania i ubezpieczenia agregatów podczas całego okresu wynajmowania i (ii) do korzystania z agregatów zgodnie ze specyfikacją oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi i / lub regulacyjnymi. Ponadto Najemca nie może używać ani sterować instalacją, ani też zezwolić lub tolerować używania lub operowania agregatami (i) do jakichkolwiek celów poza jego pojemności znamionowej, lub (ii) w sposób mogący spowodować zniszczenie agregatu (z wyjątkiem normalnego zużycia).

5.2. Najemca powinien zapoznać się ze stanem agregatu i nie używać go w dowolnym czasie po tym jak stał się on wadliwy, uszkodzony lub w niebezpiecznym stanie, lub w stanie, który prowadzi do naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów, do czasu, gdy zostanie on naprawiony lub wymieniony zgodnie z warunkami Umowy. Jeżeli najemca lub jakikolwiek pracownik, urzędnik lub agent najemcy, używał agregat w takim stanie, wówczas (i) Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty lub wypadki z nich wynikające oraz (ii) (bez uszczerbku dla klauzuli 34 niniejszych warunków) wynagrodzi Aggreko w odniesieniu do wszelkich strat lub szkód poniesionych przez firmę Aggreko oraz przed wszelkimi roszczeniami przeciwko firmie Aggreko z nich wynikających.

5.3. Jeżeli jakakolwiek awaria lub uszkodzenie obejmie którykolwiek z agregatów z wyniku (i) niewykonania przez najemcę przestrzegania wszelkich warunków umow, (ii) zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania przez najemcę lub jego pracowników, urzędników lub agentów, (iii) umyślne lub przypadkowe jednak uszkodzenia występujące lub (iv) szkody spowodowane słoną wodą, słoną mgłę i / lub powietrzem obciążonym solą, gdzie warunki na miejscu nie zostały zatwierdzone na piśmie przez Aggreko, Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Aggreko dla: -

(i) całkowity koszt wszystkich niezbędnych napraw wymaganych przez firmę Aggreko; lub

(ii) jeśli firma Aggreko uważa, że takie naprawy nie byłoby możliwe lub opłacalne, cały koszt wymiany takiego agregatu; i

(iii) opłaty wynajmowania agregatu (i) podczas gdy agregat jest w stanie spoczynku z powodu takich awarii lub uszkodzeń (ii) a naprawy są przeprowadzane (ale bez uszczerbku dla prawa firmy Aggreko do otrzymania innych podobnych odszkodowania w odniesieniu do Umowy).

6. REWOKACJA OGŁOSZENIA.

Zawsze z zastrzeżeniem klauzul 28 i 32, firma Aggreko może bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności wobec Najemcy lub dającymi podstawę do jakiegokolwiek prawa rozwiązania Umowy dla Najemcy, z tytułu lub w związku z takim wycofaniem tak długo, jak nie ma przerwy materiału w usługach świadczonych Najemcy ( inne niż rozsądny termin, aby umożliwić odłączenie odwołanych agregatów i podłączenie agregatów zastępczych), wycofanie jednego lub wszystkivh agregatów i zastąpienie równoważnym agregatem zastępczym, przez złożenie pisemnego wypowiedzenia na trzydzieści (30) dni przed do najemcy.

7. OBOWIĄZKI ZWROTU

7.1. Najemca będzie w pełni odpowiedzialny (na koszt i ryzyko najemcy) o zwrot wszystkich instalacji do firmy Aggreko (do magazynu firmy Aggreko lub do innego miejsca wskazanego przez firmę Aggreko ((działając racjonalnie)) po zakończeniu uzgodnionego okresu najmu określonego w Umowie (chyba że zostanie przedłużona na piśmie) lub rozwiązania niniejszej Umowy przez firmę Aggreko na mocy postanowień o 28 lub 32. Agregat zostanie zwrócony firmie Aggreko w takim samym stanie jak w dniu jego otrzymania, z zastrzeżeniem prawidłowego użytkowania zwykłej i normalne zużycie.

7.2. Jeżeli najemca zwróci którykolwiek z agregatów, innych niż w takim stanie, z jakiejkolwiek przyczyny ( wymagających lub nie zaniedbania lub innej winy najemcy lub jego pracowników, urzędników lub agentów, pod warunkiem, że najemca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia agregatu spowodowane przez działanie lub zaniechanie firmy Aggreko lub rozwój nieodłączny winy lub winy nierozpoznawalnej przez rozsądne zbadanie przez najemcę zgodnie z klauzulą 4), wówczas najemca ponosi odpowiedzialność wobec firmy Aggreko dla: -

(i) całkowity koszt wszystkich niezbędnych napraw wymaganych przez firmę Aggreko; lub

(ii) jeśli firma Aggreko uważa, że takie naprawy nie byłoby możliwe lub opłacalne, cały koszt wymiany takiego agregatu; i 

(iii) za szkody, opłaty wynajmowania agregatu podczas gdy agregat jest w stanie spoczynku z powodu takich naprawy lub w stosownych przypadkach, do czasu zapłaty kosztów, o których mowa w klauzuli 7.2 (ii) powyżej (ale bez uszczerbku dla prawa AGGREKO do otrzymania innych podobnych odszkodowania w odniesieniu do umowy).

7.3. Jeżeli najemca nie zwróci żadnego z agregatów z jakiejkolwiek przyczyny (nawet obejmująca jakiekolwiek zaniedbania lub inne winy najemcy, jego pracowników, urzędnikówów lub agentów), wówczas najemca ponosi odpowiedzialność wobec firmy Aggreko dla:
(i) cały koszt wymiany takiego agregatu; i
(ii) Koszty najmu w odniesieniu do takiego agregatu do pokrycia kosztów, o których mowa w pkt 7.3 (i) powyżej.

7.4. Gdy agregat zawiera kable, węże i / lub przewody ,najemca jest odpowiedzialny za zwinięcie takich kabli, węży i / lub przewodów (według przepisów) na stelażu dostarczony przez firmę Aggreko.

 

8. PRAWO WŁASNOŚCI AGREGATU

Agregat jest i przez cały czas pozostaje własnością firmy Aggreko, a Najemca nie ma prawa tytułu lub udziału w własności agregatu (prócz zachowanego prawa do posiadania i użytkowania agregatu zapisanych w warunkach Umowy). Najemca nie ma prawa usunąć lub niszczyć żadnej tablicy lub oznaczenie na agregacie identyfikującym firmę Aggreko jako właściciel agregatu. Najemca powinien zachować agregat w stanie wolnym od wszelkiego niebezpieczeństwa, uszkodzenia, egzekucji, zajęcia, przyłączenia, przejęcia, zatrzymania, opłat zastawów czy obciążenia dowolnego rodzaju i powinien w jak najszybszym czasie zawiadomić firmę Aggreko o każdym obciążeniu, opłatach, zastawie, przyłączeniu, postępowaniu sądowym lub o innych podobnych do wyżej wymienionych zdarzeniach mających wpływa na agregat. Bez uszczerbku dla Klauzuli 34 Najemca wypłaci odszkodowanie firmie Aggreko na pisemne żądanie firmy Aggreko za wszystkie straty, uszkodzenia, koszty i opłaty powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszej Klauzuli.

9. KOSZTY PRAWNE

Najemca jest odpowiedzialny za wszystkie koszty, opłaty i wydatki, w tym prawidłowo poniesionych opłat i kosztów sądowych poniesionych przez firmę Aggreko (i) w odzyskaniu posiadania agregatu lub (ii) w gromadzeniu wszelkich kwot, które mogą być należną i dzięki Najemcy do firmy Aggreko w ramach umowy lub (iii) w obronie jakiejkolwiek postępowania wszczętego przeciwko firmie Aggreko w odniesieniu do wszelkich kosztów, strat, szkody lub innych wydatków spowodowanych bezpośrednio lub w związku z funkcjonowaniem agregatu do każdej osoby, podczas gdy agregat jest w posiadaniu lub pod kontrolą najemcy.

10. DOSTĘP

10.1. Najemca powinien umożliwić przedstawicielom firmy Aggreko, w tym jego pracowników, urzędników, agentów i ubezpieczycieli dostępu (w tym dostępu do pojazdu) do agregatu w każdym rozsądnym terminie do przeprowadzenia inspekcji, zbadania, testowania, regulacji, konserwacji, naprawy lub wymiany.

10.2. Najemca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego i właściwego dostępu zarówno do takich celów i dla dostaw i zbioru agregatu i są odpowiedzialni za wszelkie straty lub szkody poniesione przez firmę Aggreko lub jego pracowników, urzędników, agentów lub ubezpieczycieli w wyniku niepowodzenia najemcy w zapewnieniu lub opóźnienia w zapewnieniu takiego bezpiecznego i właściwego dostępu.

10.3. W przypadku odmowy dostępu, lub opóźnienia wszelkich zobowiązań z firmą Aggreko bądź dostarczenia servisanta na miejsce zlecenia i / lub w celu eliminowania wszelkich awarii, w każdym przypadku, w wyznaczonym terminie, powinien zostać zmieniony poprzez rozszerzenie danego okresu przez taki czas jaki firma Aggreko uzna za konieczne w celu uwzględnienia takiej odmowy lub opóźnienia w dostępie.

11. KONSERWACJA I SERWIS

11.1. Z zastrzeżeniem klauzul 11.3 i 11.4, firma Aggreko powinien samodzielnie lub przez wykonawcę, zapewnić regularne przeglądy i serwis podczas trwania Umowy, zgodnie z standardową praktyką firmy Aggreko. Najemca powinien udostępnić agregat firmie Aggreko w celu przeprowadzenia konserwacji lub naprawy (rutynowo lub inaczej) w ciągu maksymalnie jednego tygodnia od doradztwa najemcy przez firmę Aggreko do takiej potrzeby konserwacji i serwisu. W godzinach normalnej pracy firma Aggreko będzie bez opłat dla najemcy dla każdej rutynowej konserwacji lub usługi, ale jeśli najemca może jedynie udostępnić agregat poza godzinami normalnej pracy to firma Aggreko zastrzega sobie prawo do obciążenia najemcy kosztami nadgodzin.

11.2. Firma Aggreko powinna zaplanować rutynową konserwację I serwis agregatu na podstawie daty ostatniego serwisu I uzgodnionego trybu pracy agregatu w Umowie. Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić firmę Aggreko o każdej zmianie warunków korzystania agregatu, w tym wszelkich zmian w ustalonym trybie pracy, planowanych godzin pracy i środowiska pracy. Jeżeli najemca nie powiadomi firmę Aggreko jak przewidziano w niniejszej klauzuli wówczas najemca powinien zrekompensować firmę Aggreko za dodatkowe zużycie, rozdarcia i uszkodzenia agregatu wywołane przez funkcjonowanie agregatu poza wyznaczonym okresem serwisowym, płacąc pełne koszty zarówno następnego serwisu (w tym godziny podróży i pracy operatorów) oraz wszelkie wynikające z tego naprawy. Jeśli firmie Aggreko nie uda się naprawić agregatu w ciągu tygodnia od daty otrzymania zawiadomienia przez najemcę zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli to koszty zarówno następnego serwisu i wszelkie wynikające koszty naprawy zostaną opłacone przez firmę Aggreko.

11.3. Jeśli firma Aggreko oraz Najemca uzgodnili na piśmie, że najemca będzie odpowiedzialny za rutynową konserwację i serwisowanie, to klauzula 11.1 nie ma zastosowania, a najemca na własny koszt będzie dokonywać konserwacji i serwisowania agregatu zgodnie z harmonogramem serwisowym firmy Aggreko, instrukcjami serwisowymi i specyfikacjami materiałów eksploatacyjnych. Firma Aggreko w takich okolocznościach zapewni najemcy kopię takiego harmonogramu serwisowego, instrukcji serwisowych i wszelkich odpowiednich specyfikacji materiałow eksploatacyjnych oraz w tym samym czasie agregat zostanie dostarczony do najemcy i najemca powinien zwrócić należycie wypełnione arkusze usług serwisowych do firmy Aggreko po zakończeniu konserwacji I serwisowania agrekatu.

11.4. Najemca powinien na własny koszt sprawdzić dziennie poziom paliwa, baterii, olejów smarowych i cieczy chłodzącej w agregacie i zapewnić, że są one utrzymywane na poziomie wymaganym do prawidłowego funkcjonowania agregatu zgodnie z specyfikacją firmy Aggreko.

12. WARUNKI MIEJSCA 

12.1. Najemca jest odpowiedzialny za stan powierzchni na miejscu. Najemca powinien na własny koszt zapewnić obszar do ustawienia i zainstalowania agregatu oraz powinien upewnić się, że miejsce jest wyrównane, stopniowane, ubite oraz wolne od zanieczyszczeń, struktur i przeszkód. Jeśli ziemia na miejscu jest miekka i nie nadaje się do funkcjonowania agregatu lub przemieszczania go, najemca powinien na własny koszt dostarczyć i ustawić agregat z wykończeniem podbudowy żwirowej zgodnie ze specyfikacjami firmy Aggreko w odpowiedniej pozycji dla agregatu aby mógł się przemieszczać lub funkcjonować.

 12.2. Najemca powinien na własny koszt przeprowadzać wszystkie prace budowlane potrzebne na miejscu dla zainstalowania i obsługi agregatu oraz uzgodnione pomiędzy stronami, w tym, bez ograniczeń, kopania rowów dla instalacji kablowej i drenaż oraz dostawa i montaż ogrodzenia zabezpieczającego z zamykaną bramą i oświetleniem.

12.3. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki występujących w związku z powyższym, a także w celu odzyskania jakiegokolwiek agregatu z miękkiej ziemi I tam gdzie jest to wymagane przez firmę Aggreko, poczynić przygotowania do takiego zwrotu. 

13. PALIWO, OLEJE I SMARY 

13.1. Paliwo, olej I smary powinny, gdy dostarczone przez najemcę, być kategorii i typu określonego przez Aggreko.

13.2. Najemca jest odpowiedzialny za usuwanie odpadów, w tym zużyty olej silnikowy, smary, niebezpiecznych odpadów I filtrów, w sposób, który spełnia wymogi obowiązującego prawa.

14. PŁYN CHŁODZĄCY

14.1. Płyn chłodzący, gdy dostarczony przez najemcę, powinien być mieszaniną czystej świeżej wody i środka przeciw zamarzaniu w proporcji, kategorii i typie określonym przez firmę Aggreko.

15. TRANSPORT

15.1. Najemca ponosi koszty (i, jeśli jest to wymagane przez firmę Aggreko, zorganizować): (i) transport agregatu z miejsca zbiórki określonego przez firmę Aggreko do miejsca zamówienia; i (ii) póżniejszy zwrot agregatu do miejsca zbiórki, tak jak określono zgodnie z klauzulą 7.

15.2. W przypadku, gdy agregat musi zostać przetransportowany podczas trwania umowy, w celu naprawy w wyniku uszkodzeń lub awarii, związane z tym koszty transportu ponoszone są w następujący sposób:

(i) przez firmę Aggreko, w przypadku gdy koszt takiej naprawy ma być pokryty przez firmę Aggreko w zakresie umowy; i

(ii) przez najemcę, w przypadku gdy koszt takiej naprawy ma być pokryty przez najemcę w zakresie umowy.
Koszt transportu agregatu zastępczego na miejsce jest ponoszony przez daną stronę na tej samej podstawie.

16. AWARIE

16.1. Z zastrzeżeniem klauzuli 5, awarie i uszkodzenia w jakimkolwiek agregacie wynikające z prawidłowego, normalnego użytkowania lub normalnego zużycia eksploatacyjnego lub nieodłącznego rozwoju usterki lub usterka nie rozpoznawana przez rozsądną kontrolę przez Najemcę, zgodnie z klauzulą 4, może, według uznania firmy Aggreko zarówno (i) być naprawione na koszt firmy Aggreko i z praktycznie możliwym najmniejszym opóżnieniem, gdzie w takim przypadku Najemca nie powinien obciążony od jego zgłoszenia awarii do firmy Aggreko do czasu zakończenia naprawy lub alternatywnie (ii) firma Aggreko może zastąpić odpowiedni agregat.

16.2. Każda inna awaria lub usterka może w opcji firmy Aggreko, albo (i) zostać naprawiona na koszt Najemcy (i bez uszczerbku dla zobowiązań Najemcy do zapłaty wszelkich kwot należnych firmie Aggreko w ramach Umowy aż do momentu kiedy naprawy zostaną zakończone) lub (ii) alternatywnie, firma Aggreko może zastąpić odpowiedni agregat na koszt i wydatki Najemcy.

16.3. Jednak pomimo powyższych postanowień niniejszej 16 klauzuli, jeśli naprawa jest niepraktyczna i jeśli wymiana agregatu nie jest dostępna, wynajmowanie powinno zostać zakończone i firma Aggreko nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności co do Najemcy do takiego rozwiązania lub wszelkich konsekwencji takiej awarii, wady lub rozwiązania.

16.4. Każda awaria lub niezadowalająca praca jakiejkolwiek części agregatu muszą być natychmiast zgłoszone do firmy Aggreko i z tego powodu zgłoszenie nie będzie skuteczne dopóki nie zostanie faktycznie otrzymane przez firmę Aggreko. Najemca nie powinien próbować dokonywać napraw na własną rękę lub angażować osób trzecich do wykonywania jakichkolwiek napraw chyba że, wyłącznie za wyraźną zgodą firmy Aggreko. Jeśli istnieją przestoje poza kontrolą firmy Aggreko, Najemca nie jest zwolniony z obowiązku płacenia opłat najmu (z wyjątkiem sytuacji, ze takie przestoje powstały jako bezpośredni skutek siły wyższej i firma Aggreko nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne roszczenia jakkolwiek one się pojawią.

17. RAPORTY Z INSPEKCJI.

Raporty z inspekcji, które firma Aggreko może być zobowiązany przez prawo do posiadania lub ich kopie będą dostarczane do Najemcy, jeżeli są wymagane, i zwrócone przez Najemcę do firmy Aggreko na koniec okresu najmu.

18. NASTĘPCZE I FINANSOWE STRATY

Z zastrzeżeniem klauzuli 20.2, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma Aggreko nie powinna w żadnym wypadku być odpowiedzialna wobec najemcy z powodu jakiejkolwiek reprezentacji, oświadczenia, gwarancji, warunku lub terminu, cła (w każdym przypadku wyraźnych lub dorozumianych) lub na mocy wyraźnego trwania Umowy dla:

(i) wszelkie szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody; lub

(ii) wszelkie straty (bezpośrednio lub pośrednio) z zysków, interesów, kontraktów, możliwości, wartości firmy, przychodów, spodziewanych oszczędności lub podobne,

poniesione przez Najemcę, czy wynikające z naruszenia Umowy, wynikające z czynów niedozwolonych (w tym czynu zaniedbania), wynikających z naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób powstałe w wyniku innych takich zaniedbań ze strony z firmy Aggreko lub jego pracowników, urzędników lub agentów i czy w kontemplacji czy nie firmy Aggreko i / lub Najemcy na lub przed rozpoczęciem umowy lub w trakcie jej trwania.

19. INFORMACJE, PORADY, ITP

Najemca uznaje i przyjmuje, że z zawarciem oraz w trakcie trwania umowy, firma Aggreko będzie liczyć na wszelkie rady, oświadczenia, reprezentacje lub gwarancji udzielone przez Najemcę firmie Aggreko lub jego przedstawicielom, w tym jego pracownikom, urzędnikom lub agentom, w tym w odniesieniu do agregatu, jego zastosowania (czy to w zakresie specyfikacji, wydajności lub przydatności do jakichkolwiek celów) oraz lokalizacji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma Aggreko nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy do tego stopnia, że jakiekolwiek naruszenie Umowy, czynu niedozwolonego (w tym czynu zaniedbania), naruszenie obowiązku ustawowego lub innej podstawy do odpowiedzialności jest wynikiem takiej porady , oświadczenia, reprezentacji lub gwarancji, które są nieprawidłowe, niekompletne lub wprowadzające w błąd.

20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY AGGREKO

20.1. Niezależnie i bez uszczerbku dla innych warunków tej Umowy firma Aggreko przyjmuje odpowiedzialności za (z zastrzeżeniem klauzul 18 i 21) uszkodzenia, utraty lub uszkodzenia agregatu wynikające: -

(i) Przed dostawą agregatu na miejsce zamówienia, gdzie agregat jest w tranzycie przez transport zorganizowany lub posiadany przez firmę Aggreko;

(ii) Podczas montażu agregatu na miejscu zamówienia o ile taki montaż jest całkowicie pod kontrolą firmy Aggreko;

(iii) Podczas demontażu agregatu na miejscu zamowienia o ile taki montaż jest całkowicie pod kontrolą firmy Aggreko;

(iv) Po przeniesieniu agregatu z miejsca zamowienia, gdzie agregat jest w tranzycie przez transport zorganizowany lub posiadany przez firmę Aggreko.

20.2. Nic w umowie nie powinno prowadzić do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności firmy Aggreko za: (i) oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd; (ii) rażącego niedbalstwo lub działanie umyślne firmy Aggreko lub jego przedstawicieli, w tym jej pracowników, urzędników lub agentów; (iii) śmierć lub uszkodzenie ciała każdej osoby, spowodowane przez zaniedbanie firmy Aggreko lub jego pracowników, urzędników lub agentów; lub (iv) w przypadku jakiegokolwiek innego zobowiązania, które nie mogą być wyłączone przez obowiązujące przepisy prawa.

21. ZAKRES SZKÓD

Z zastrzeżeniem klauzuli 20.2, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność firmy Aggreko w ramach lub w związku z umową w żadnym wypadku nie może przekraczać całkowitych opłaty za wynajem,jeśli w ogóle otrzymał od Najemcy przez firmę Aggreko w ramach umowy i ten limit jednak się stosuje, że odpowiedzialność wynika, w tym zobowiązania z tytułu naruszenia umowy przez wynikające przez czyn niedozwolony (w tym czyn zaniedbania) lub wynikających z naruszenie obowiązku ustawowego.

22. DZIAŁALNOŚĆ AGREGATU

Agregat musi być używany przez odpowiednio wykwalifikowany personel Najemcy lub operatora firmy Aggreko, z zastrzeżeniem następujących warunków:

(i) Najemca powinien zapewnić, że jego personel używa agregatu, zgodnie z instrukcją obsługi firmy Aggreko i warunkami umowy (w tym, bez ograniczeń, klauzula 5.1 I 5.2).

(ii) W przypadku, gdy operator firmy Aggreko jest wyposażony w agregat, powinien działać pod nadzorem i na zlecenie Najemcy lub jego przedstawicieli, a za okres wypożyczenia operatora uznaje się za pracownika Najemcy, który jest odpowiedzialny za jego działania i zaniechania (w tym zaniedbania i zaniechania), jak gdyby były w bezpośredniej pracy Najemcy.

(iii) Najemca nie może zezwalać osobom trzecim na używanie agregatu bez zgody firmy Aggreko w formie pisemnej.

23. CENA

23.1. Początkowa opłata za wynajem agregatu i usługi są stawki obowiązujące w momencie dostawy agregatu określone we wniosku za okres najmu. Firma Aggreko zastrzega sobie prawo, na dający dzierżawcy co najmniej 4 tygodniowe zawiadomienie, aby zróżnicować opłaty za wynajem tak, aby różnice w kosztach własnych towarów, materiałów i robocizny firmy Aggreko . Firma Aggreko zastrzega sobie również prawo do zmiany ceny pobierane za paliwo bez wypowiedzenia (w odniesieniu do wskaźnika cen Platts lub podobnego środka wahań rynkowych).

23.2. Wszystkie ceny podane w umowie są bez wysokości równej jakiegokolwiek podatku od wartości dodanej, podatku od sprzedaży lub innego podobnego podatku, które będą płatne dodatkowo przez Najemcę.

24. ŁADOWANIE

Najemca powinien oddać firmie Aggreko każdego tygodnia dokładne zestawienie liczb godzin pracy agregatu każdego dnia. W przypadku, gdy agregat jest użytkowany przez operatora firmy Aggreko, Najemca lub jego przedstawiciel powinien podpisać wykresówke czasu pracy operatoradziennie lub tygodniowo i podpis przedstawiciela najemcy będzie wiązał Najemcę do zaakceptowania godzin przedstawionych w wykresówce czasu pracy.

25. UBEZPIECZENIE I WYPADKI

25.1. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej z firmą Aggreko, Najemca ponosi odpowiedzialność na własny koszt za ubezpieczenie agregatu siebie przeciwko wszystkim i wszelkim ryzykiem w odniesieniu do agregatu, w tym dla uniknięcia wątpliwości, kradzieży, złośliwego i przypadkowego uszkodzenia, pożaru, powódzi, jakiegokolwiek zagrożenia wynikającego z obecności lub pracy agregatu na lub w miejscu (w tym, bez uszczerbku dla ogólności powyższego, zobowiązania prawne osób trzecich wynikających z eksploatacji, lub w związku z, agregatem). Takie ubezpieczenie powinno być utrzymywane od chwili, kiedy agregat zostanie dostarczony na miejsce, aż do momentu kiedy agregat zostanie podniesiony z miejsca oraz dodatkowo powinien pokryć transport, gdzie jest to w odpowiedzialności Najemcy. Wszelkie środki pieniężne ubezpieczenia odzyskane przez Najemcę w odniesieniu do takiego ryzyka, w zakresie uznanym za niezbędne przez firmęAggreko, będzie stosowane zgodnie z zaleceniami firmy Aggreko.

25.2. Dowód ubezpieczenia Najemcy powinien zostać dostarczany przez Najemcę do firmy Aggreko niezwłocznie na wniosek firmy Aggreko.

25.3. Jeśli agregat jest zaangażowany w jakikolwiek wypadek, w wyniku uszkodzenia ciała lub uszkodzenia mienia, natychmiastowe zawiadomienie musi zostać podane do firmy Aggreko telefonicznie i potwierdzone na piśmie i bez przyjęcia, oferty, obietnicy lub zapłaty lub odszkodowania powinno zostać dokonane przez Najemcę bez zgody firmy Aggreko w formie pisemnej. 

26. PODNAJMOWANIE, ITP.

Ani agregat, ani żadna jego część nie zostanie wynajęta, podnajmowana, wypożyczona lub udostępniona osobom trzecim bez pisemnej zgody firmy Aggreko i Najemca zobowiązuje się zwolnić firmę Aggreko od wszelkich strat, szkód, kosztów, opłat oraz wydatków powstałych w wyniku nieprzestrzegania tej klauzuli.

27. ZMIANA MIEJSCA 

Agregat nie powinien być przenoszony z miejsca bez uprzedniego pisma zgody firmy Aggreko.

28. BEZTERMINOWY NAJEM

28.1. Z zastrzeżeniem klauzuli 32, w przypadku, gdy najem, który jest przedmiotem umowy jest bezterminowym najmem i nie jest na uzgodniony okres, umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron Najemcę lub firmę Aggreko dając pisemne zawiadomienie drugiej stronie, nie mniej niż na pięć (5) dni roboczych (pod warunkiem, że tym samym nie wygasa przed końcem każdego uzgodnionego minimalnego okresu wynajmu).
28.2. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron, prawa firmy Aggreko wynikające z umowy na dzień rozwiązania umowy pozostają i są zastrzeżone zgodnie z punktem 32.4.

29. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Najemca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie I działanie zgodnie z, wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi, regulaminami i przepisami mającymi zastosowanie do instalacji, użytkowania I eksploatacji agregatu.

30. SIŁA WYŻSZA

Firma Aggreko nie dopuszcza się zaniedbania umowy, ani do odpowiedzialności za,ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje, niewykonanie lub opóźnienie w realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy ( i czas wykonania zobowiązań powinien być odpowiednio przedłużony) powstającymi z powodu lub zwiazane z jakimikolwiek okolicznościami zewnętrznymi, czynem, zdarzeniem, zaniechaniem lub wypadkiem, który jest nieprzewidywalny, zupełnie nie do przezwyciężenia i nieunikniony (Siła Wyższa), w tym, lecz nie ograniczając się do któregokolwiek z następujących: strajk, zamieszki, rozruch publiczny, powstania, terorryzm lub podejrzany terroryzm, zagrożenia terroryzmen, aktem wojny,( oficjalnie czy też nie) lub wojna domowa, działania wojenne, związane z działaniem parlamentu, rządu, agencji lub departamentu (lokalny lub krajowy), klęska żywiołowa, pożar, powódź, burza, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu lub innych okoliczności poza rozsądną kontrolą firmy Aggreko.

31. WARUNKI PŁATNOŚCI

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez strony, faktury są do zapłaty w terminie 30 dni od ich daty. Niezależnie od rozwiązania niniejszej umowy przez firmę Aggreko zgodnie z klauzulą 32.1 (i), firma Aggreko ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości stawki w skali roku, która jest 4% powyżej stawki podstawowej Narodowego Banku Rumunii od czasu do czasu za wszystkie zaległe kwoty i zwłokę w płaceniu powinno pozbawić Najemcę z jakiegokolwiek rabatu, do którego Najemca mógłby być upoważniony.

32. NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW I ZAKOŃCZENIE UMOWY

32.1. Niezależnie od jakiegokolwiek innego wypowiedzenia związanego z niniejszymi postanowieniami, Umowa może zostać rozwiązana w jednej z następujących sytuacji:

(i) Najemca nie dokonał terminowej zapłaty wszelkich kwot należnych firmie Aggreko, czy za wynajem agregatu w ramach Umowy czy też inaczej; lub

(ii) Jeśli Najemca nie przestrzega i wykonuje jakichkolwiek z warunkoów w Umowie

(iii) Jeśli Najemca spowoduje lub zezwoli na zrobienie jakiejś rzeczy lub jakiegoś aktu, który spowoduje doznanie uszczerbku na prawach własności firmy Aggreko do agregatów w trakcie trwania Umowy, które mogą spowodować pogorszenie lub niebezpieczeństwo agregatów; lub

(iv) Jeśli Siła Wyższa będzie mieć wpływ na agregat i / lub wykonywanie wszystkich lub części usług firmy Aggreko przewidziane umową przez nieprzerwany okres 14 dni.
Wtedy firma Aggreko może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oferując Najemcy pisemne wypowiedzenie (i mimo, że firma Aggreko mogła zrezygnować z kilku poprzednich spraw o tym samym lub podobnym charakterze lub nie zaoferowała wypowiedzenie w momencie, gdy była do tego uprawniona)

32.2. W przypadku, gdy okres najmu przekroczy uzgodniony okres najmu określony we wniosku, umowa może zostać rozwiązana przez firmę Aggreko dając nie mniej niż na pięć dni roboczych pisemne powiadomienie do Najemcy.

32.3. W przypadku, gdy Najemca nie zwróci agregatu zgodnie z klauzulą 7, wówczas będzie to zgodne z prawem dla firmy Aggreko, aby odzyskać posiadanie agregatu I w tym celu wejść do lub na miejsce, w którym może on się znajdować.
32.4. Rozwiązanie Umowy nie powinno mieć wpływ na jakiekolwiek praw nabytych i / lub obowiązków na dzień rozwiązania Umowy ( w tym, bez ograniczeń, prawo firmy Aggreko, do odzyskania od Najemcy wszelkich środków pienięznych należnych firmie Aggreko na mocy Umowy albo odszkodowania za jego naruszenie).

32.5. Prawo firmy Aggrekodo rozwiązania Umowy za niewykonywanie swoich zobowiązań przez Najemcę w ramach Umowy, jest wykonalne bez uszczerbkunawet jeżeli firma Aggreko może być sama w sytuacji naruszenia Umowy.

33. POZOSTAŁE WARUNKI UMOWY

33.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy staje się nieważne przez prawodawstwo lub jest unieważnione dekretem sądu lub nakazem lub jest albo stanie się nielegalne, nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie na mocy prawa dowolnego sądu, pozostałe postanowienia rozdzielne I nie podlegają zmianie i pozostaną w pełni obowiązujące i skuteczne.

33.2. Wszelkie zrzeczenia, pobłażliwość i wyrozumiałość firmy Aggreko względem któregokolwiek z warunków lub praw zawartych w niniejszym dokumencie mają wpływu na wykonalność takich zasad I praw.

33.3. Każda opłata płacona przez Najemcę w ramach Umowy dokonywana jest w całości bez żadnych opóźnień lub roszczenie jakkolwiek powstałych i jest wolna i jasna, bez odliczenia, potrącenia lub wstrzymana z jakiegokolwiek powodu w jakiejkolwiek wysokości, która jest wymagana i płatna firmie Aggreko.

33.4. Każda i wszystkie zasady I warunki / klauzule Umowy zostały wynegocjowane I wyjaśnione indywidualnie I grupowo przez Strony I wyraźnie uzgodnione przez Strony jako prawidłowe I rozsądne.

33.5. Te warunki są sporządzone w języku angielskim. Jeśli te warunki są przetłumaczone na inny język, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

34. ODSZKODOWANIA

34.1. Z zastrzeżeniem klauzuli 34.3, Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność oraz wypłaca firmie aggreko całość odszkodowania za jakiekolwiek straty czy szkody wynikające z lub w związku z agregatami lub w wyniku używania lub sytuacji agregatu lub od jakiegokolwiek niepowodzenia ze strony Najemcy w zwrocie jakiegokolwiek agregatu w odpowiednim czasie podczas rozwiązania Umowy lub uzgodnionego okresu najmu (niezależnie od przyczyny). Najemca będzie w pełni i całkowicie zwalniać z odpowiedzialności firmę Aggreko w zakresie wszelkich roszczeń przez kogokolwiek za szkody na osobielub mieniu spowodowane przez lub w związku z użytkowaniem lub sytuacją agregatu oraz w odniesieniu do wszystkich kosztów i opłat w związku z nim, czy też wynikające z ustawy lub prawa.

34.2. Z zastrzeżeniem klauzuli 34.3, dodatkowo do i bez naruszenia klauzuli 34.1 Najemca musi równiż zabezpieczać I chronic firmę Aggreko z odpowiedzialności za wszelkie koszty, grzywny, kary, odszkodowania, oceny i / lub wydatków, pobierane, oceniane, poniesione lub przyznane w związku z jakimkolwiek naruszeniem obowiązująych przepisów, zasad lub regulacji w związku z odprowadzaniem, zwolnieniem i / lub usuwania jakichkolwiek niebezpiecznych materiałów lub substancji niebezpiecznych w trakcie eksploatacji, użytkowania, obsługi lub transportu agregatu.

34.3. Odszkodowania zawarte w klauzulach 34.1 i 34.2 nie stosuje się do tego stopnia, że utrata, uszkodzenie lub szkody nastąpiły wskutek oszustwa lub zaniedbania ze strony firmy Aggreko lub jego pracowników, urzędnikó lub agentów.

35. GWARANCJE

35.1. Firma Aggreko gwarantuje, że agregat powinien być wolny od wszelkich wad projektowych, wykonania i materiałów, które mogłyby mieć wpływ na prawidłową i bezpieczną eksploatację agregatu. Jedynym środkiem zaradczym na naruszenie gwarancji przez firmę Aggreko będzie naprawa lub wymiana takiego agregatu zgodnie z postanowieniami klauzuli 16, pod warunkiem, że taka gwarancja i obowiązek naprawienia nie ma zastosowania, gdy jakiś defect w agregacie powstał z jakiegokolwiek rysunku, projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Najemcę, celowego uszkodzenia, zaniedbania, nieprawidłowych warunków pracy, nieprzestrzegania instrukcji firmy Aggreko, niewłaściwego użycia lub zmiany lub naprawy agregatu bez uprzedniej pisemnej zgody od firmy Aggreko lub naruszenia któregokolwiek z postanowień umowy przez Najemcę.

35.2. O ile wyraźnie określone w niniejszych Warunkach lub innym dokumencie stanowiącym część Umowy, firma Aggreko nie ponosi odpowiedzialności, i nie udziela żadnych gwarancji - ustawowej, dorozumianej ani innych - zarówno co do samego agregatu, lub co do jakości i stanu agregatu lub co do jego przydatności do określonego lub ogólnego przeznaczenia.

36. POUFNOŚĆ INFORMACJI

36.1. Wszelkie informacje uzyskane przezjedną ze stron dotyczące działalności drugiej są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim ani podczas trwania niniejszej Umowy ani poza jej obowiązywaniem. Każda ze Stron podejmie najwyższe możliwe kroki w celu wykonania niniejszej klauzuli, a poszkodowany ma prawo do podejmowania wszelkich działań prawnych, jakie uzna za konieczne, łącznie z natychmiastowym rozwiązaniem niniejszej Umowy, gdzie jakiekolwiek naruszenia niniejszej Umowy powinny yc wzięte pod uwagę.

36.2. Dla uniknięcia wątpliwości, klauzula 36.1 stosuje się w szczególności do wszystkich rysunków, specyfikacji i innych dokumentów, do których firma Aggreko udzieliła dostęp Najemcy.

37. PRZEKAZANIA

O ile nie postanowiono inaczej przez obowiązujące przepisy prawa, Najemca nie może przydzielić lub inaczej przekazać Umowę lub jakiejkolwiek jego części lub jakiejkolwiek korzyści lub zainteresowania w lub pod nim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Aggreko, która będzie przyznawana tylko w wyjątkowych okolicznościach i w absolutnym uznaniu firmy Aggreko.

38. PRAWO RZĄDOWE

38.1. Ważność, interpretacja i wykonanie Umowy oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z nią lub jej przedmiotu lub tworzeniu (w tym sporów pozaumownych lub wierzytelności) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Rumunii.

38.2. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z Umową, w tym każde pytanie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą określane i ostatecznie rozstrzygane przez arbitraż w ramach Trybunału Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego przy Izbie Handlu i Przemysłu Rumunii zasady, które uważa się za włączone przez odniesienie do niniejszej klauzuli.