Przejdź do głównej zawartości

Polityka prywatności

Poniżej opisano politykę ochrony danych i prywatności („Polityka”) firmy Aggreko plc („Aggreko”) oraz sposób gromadzenia, używania i przechowywania danych osobowych przekazanych przez subskrybentów oraz użytkowników witryny internetowej („Użytkownik”).

Witryna internetowa firmy Aggreko ma zasięg globalny. Można ją znaleźć pod adresem www.aggreko.com, a w niektórych krajach dostęp do niej można uzyskać przez adresy domen krajowych. Witryna internetowa firmy Aggreko jest przetłumaczona na wiele języków, aby ułatwić jej odbiór przez użytkowników z różnych krajów.

Do celów porównawczych administratorem danych jest firma Aggreko plc (zarejestrowana pod numerem SC177553) z siedzibą pod adresem 8th Floor, 120 Bothwell Street, Glasgow, Lanarkshire, G2 7JS.

Politykę tę należy przeczytać wraz z oświadczeniem prawnym firmy Aggreko przed uzyskaniem dostępu do witryny internetowej firmy Aggreko; użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał tę politykę oraz że wyraża zgodę na gromadzenie i używanie przez firmę Aggreko jego danych osobowych zgodnie z tą polityką. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zechce wycofać swoją zgodę, powinien poinformować menedżera ds. ochrony danych firmy Aggreko, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w niniejszej polityce.

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Aggreko dba o ochronę prywatności osób korzystających z jej witryny oraz poufność wszelkich informacji osobowych i szczegółów przekazanych przez użytkownika.

2. JAKI RODZAJ INFORMACJI GROMADZIMY

(a) Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, możemy poprosić o dodatkowe informacje o nim lub jego firmie, w tym między innymi o imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail oraz inne informacje na temat tożsamości i dane kontaktowe.

(b) Jeśli użytkownik korzysta z naszych usług, chce uzyskać wycenę produktów za pośrednictwem naszych witryn lub w inny sposób korzysta ze stron internetowych, możemy go poprosić o dostarczenie dalszych informacji, w tym między innymi specyfikacji technicznych, informacji finansowych i innych informacji biznesowych.  

(c) Podczas odwiedzania naszej strony internetowej możemy zbierać pewne informacje o routingu, takie jak adres IP źródłowego dostawcy usług internetowych oraz informacje dostarczane przez pliki „cookie” przechowywane na dysku twardym użytkownika. Cookie są to małe pliki danych zawierające unikalny identyfikator, dzięki którym możemy rozpoznać użytkownika, gdy wróci do naszej witryny, a także śledzić strony, które wyświetla w naszej witrynie, i usługi, z których korzysta (dalsze szczegóły na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie).

(d) Możemy również gromadzić zbiorcze informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, w tym dotyczące stron, które są najczęściej odwiedzane, liczby osób odwiedzających stronę oraz czasu, jaki spędzają na danej stronie. 

3.WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje osobowe lub szczegóły, które użytkownik przekaże firmie Aggreko przez tę witrynę internetową, będą traktowane i przechowywane jako poufne, ale mogą być użyte przez firmę Aggreko w następujący sposób:

(a) Jeśli użytkownik poda swoje informacje kontaktowe, aby otrzymywać informacje od firmy Aggreko, możemy użyć tych informacji, aby powiadamiać użytkownika o oferowanych produktach i usługach (w tym przekazywać raporty i biuletyny online) oraz o usprawnieniach lub zmianach w witrynie internetowej. Możemy również wykorzystywać te dane, aby umożliwić firmie Aggreko odpowiedzi na skargi oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania dotyczącego przyszłego rozwoju witryny internetowej. 

(b) Jeśli użytkownik wyrazi swoją zgodę na przesyłanie wiadomości e-mail, firma Aggreko może także użyć jego danych osobowych do przyszłej komunikacji za pomocą poczty e-mail, dotyczącej tematów, które interesują użytkownika (zgodnie z danymi podanymi w witrynie kontaktowej lub na stronie analizy potrzeb) w odniesieniu do wsparcia i/lub nowych produktów lub usług, które mogą go dotyczyć. Użytkownik może zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie, klikając łącze „zrezygnuj”, które jest dostępne w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail, lub kontaktując się z nami z pomocą danych znajdujących się na końcu tego powiadomienia. 

(c) Jeśli użytkownik podaje swoje informacje osobowe w celach potencjalnego zatrudnienia w firmie Aggreko, wyraża zgodę na to, że firma Aggreko, członkowie grupy Aggreko lub niepowiązane firmy wykonujące usługi na rzecz firmy Aggreko mogą użyć podanych danych na stronie Kariera/Wolne stanowiska tej witryny internetowej do celów przetworzenia podania o pracę. Firma Aggreko może także użyć danych osobowych użytkownika do powiadomienia go o wolnym stanowisku w firmie, które może go interesować. Informacje podane przez użytkownika na formularzu podania będą przechowywane przez firmę Aggreko w naszym systemie zarządzania CV przez okres sześciu (6) miesięcy od daty złożenia. Jeśli po upływie tego okresu nie zostanie znalezione stanowisko odpowiadające podanym przez użytkownika informacjom, zostaną one usunięte z naszej bazy danych. Jeśli po dniu złożenia CV dział kadr firmy Aggreko skontaktuje się z użytkownikiem bezpośrednio, firma Aggreko będzie związana odpowiednimi przepisami dotyczącymi przechowywania CV w swojej bazie danych w trakcie okresu, w którym rozważa zatrudnienie użytkownika, i jeśli zostanie on zatrudniony — w trakcie okresu jego zatrudnienia.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE?

(a) Możemy przekazywać zebrane informacje o użytkowniku i jego firmie, w tym adres e-mail lub inne informacje identyfikujące, naszym partnerom i stronom trzecim, w tym producentom, dostawcom lub innym podmiotom uczestniczącym w łańcuchu dystrybucji w celu dostarczenia zamówionych produktów lub usług. Możemy dostarczać zbiorcze statystyki dotyczące odwiedzających, transakcji lub innych aktywności na stronach internetowych.

(b) Możemy ujawnić informacje o użytkowniku i jego firmie, jeśli w dobrej wierze sądzimy, że wymaga tego prawo lub proces sądowy; odpowiadamy na roszczenia lub chronimy żywotne interesy użytkownika lub innych osób. 

Przekazanie danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
Jeżeli będzie wymagane przekazanie danych osobowych poza EOG, upewnimy się, że odbiorca zgadza się zapewnić taki sam lub podobny poziom ochrony jak my i że będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. 

Jak długo przechowujemy informacje na temat użytkownika? 
Przechowujemy informacje zgodnie z naszym harmonogramem przechowywania danych, który stanowi, że żadne dane osobowe nie są przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne do określonego celu biznesowego, chyba że zostaniemy zobowiązani do przechowywania danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. We wszystkich przypadkach nasza potrzeba wykorzystywania danych osobowych użytkownika będzie regularnie oceniana, a informacje, które nie są już potrzebne, będą w bezpieczny sposób usuwane. 

5.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W niektórych przypadkach ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przyznaje pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych. Prawa te zostały poniżej szczegółowo opisane wraz informacjami na temat tego, w jaki sposób będziemy reagować w okolicznościach, w których prawa te mają zastosowanie.
Wnioski o udzielenie dostępu 
Użytkownik może mieć prawo dostępu do określonych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Wniosek ten jest określany jako wniosek o udzielenie dostępu. W przypadkach, w których prawa te mają zastosowanie, niezwłocznie, a na pewno w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku i wszystkich niezbędnych informacji, udzielimy odpowiedzi. Nasza formalna odpowiedź będzie zawierać dane osobowe, które posiadamy na temat użytkownika, w tym następujące informacje: 
- źródła, z których uzyskaliśmy dane 
- cele przetwarzania informacji oraz 
- osoby lub podmioty, którym przekazaliśmy te informacje.

Prawo do sprostowania danych 
Użytkownik ma prawo do sprostowania wszelkich nieścisłych danych osobowych, które posiadamy na jego temat. Uwzględniając cele przetwarzania danych, użytkownik może mieć prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

Prawo do usunięcia danych 
Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszelkich danych osobowych, które posiadamy na jego temat. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy ma zastosowanie jeden z poniższych warunków: 
a) dane osobowe użytkownika są niedokładne; przetwarzanie jest niezgodne z prawem i użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych; 
b) użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych, podczas gdy my sprawdzamy, czy istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania danych. 

Obowiązek powiadamiania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania 
W przypadku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych poinformujemy o tym strony trzecie, którym udostępniliśmy te dane, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. 

Prawo do przenoszenia danych 
Użytkownik może mieć prawo do otrzymywania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i czytelnym dla maszyn formacie w celu przesłania ich do innego administratora danych. 

Prawo wniesienia sprzeciwu 
Użytkownik ma w każdej chwili prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym tworzenia profilu osobowego, chyba że dotyczy to przetwarzania, które jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do wykonywania powierzonych nam uprawnień państwowych. W takich okolicznościach zaprzestaniemy przet warzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne i uzasadnione podstawy do ich przetwarzania. 

Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 
Nie prowadzimy zautomatyzowanego przetwarzania danych, które może prowadzić do podjęcia automatycznej decyzji w oparciu o dane osobowe użytkownika. 

Dokładność informacji 
W celu zapewnienia doskonałej obsługi klienta ważne jest, abyśmy przechowywali dokładne dane osobowe. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia dokładności wszelkich danych osobowych lub poufnych informacji, które otrzymujemy. Dbamy, aby źródło wszelkich danych osobowych lub poufnych informacji było jasne, i dokładnie analizujemy wszelkie problemy związane z ich dokładnością. Rozpatrujemy również, kiedy jest konieczna aktualizacja danych, taka jak zmiana nazwiska lub adresu, i użytkownik może nam pomóc, informując nas o tym, kiedy takie zmiany wystąpią. 

6.WIĘCEJ INFORMACJI

W przypadku skargi 

W przypadku skargi dotyczącej wykorzystania danych osobowych lub informacji poufnych prosimy o kontakt z naszym menedżerem ds. ochrony danych: DataPrivacy@aggreko.co.uk

Jeśli skarga użytkownika nie zostanie rozpatrzona w sposób dla niego satysfakcjonujący, może on złożyć formalne zażalenie do lokalnego organu nadzoru nad danymi. Użytkownik ma również prawo do wyznaczenia osoby trzeciej, która w jego imieniu złoży zażalenie i skorzysta z prawa do dochodzenia odszkodowania. 

Polityka dot. czatu:

Jakie informacje zbieramy?

Aggreko przechowuje i przetwarza dane osobowe swoich klientów, którzy korzystają z LiveChat. Przechowujemy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer IP, informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, geolokalizacyjne (i inne informacje wymienione w naszej polityce prywatności).

Jak długo przechowujemy informacje na temat użytkownika?

Przechowujemy informacje zgodnie z naszym harmonogramem przechowywania danych, który stanowi, że żadne dane osobowe nie są przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne do określonego celu biznesowego, chyba że zostaniemy zobowiązani do przechowywania danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. We wszystkich przypadkach nasza potrzeba wykorzystywania danych osobowych użytkownika będzie regularnie oceniana, a informacje, które nie są już potrzebne, będą w bezpieczny sposób usuwane. 

Jak moje dane osobowe są wykorzystywane/przetwarzane w LiveChat? Jak mogę zastosować prawo do bycia zapomnianym?

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy tylko w celach wymienionych w naszej polityce prywatności. Nie sprzedajemy danych. Aggreko przechowuje transkrypcje historii czatu.  Użytkownik może zdecydować, czy jego czaty mają być trwale usunięte z systemu. Wystarczy wysłać do nas prośbę na adres Dataprivacy@aggreko.com, a my usuniemy dane w ciągu 30 dni. (Prośbę należy wysłać z adresu zarejestrowanego w LiveChat. Należy także pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i numeru telefonu).

Informacja o komunikacji marketingowej i polityce prywatności aggreko

Do czyich danych osobowych odnosi się ta Informacja?

Niniejsza Informacja o polityce prywatności odnosi się do Państwa, o ile jesteście odbiorcami komunikatów marketingowych wysyłanych przez Aggreko. Firma Aggreko wykorzystuje Państwa dane osobowe, aby podnieść satysfakcje naszych klientów oraz by mieli Państwo pewność, że przesyłane przez nas materiały marketingowe odzwierciedlają Państwa osobiste preferencje.

W niniejszej Informacji o komunikacji marketingowej i polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy do celów marketingowych dane osobowe, które od Państwa zbieramy. Niniejsza Informacja o komunikacji marketingowej i polityce prywatności zawiera odpowiedzi na następujące pytania:

• Dlaczego otrzymują Państwo treści marketingowe od Aggreko?
• W jaki sposób wykorzystujemy do celów marketingowych Państwa dane osobowe?
• Jakie informacje na Państwa temat wykorzystujemy do celów marketingowych?
• W jaki sposób mogą Państwo decydować o otrzymywanych treściach marketingowych?

Dlaczego otrzymują Państwo treści marketingowe od Aggreko?

Informacje o naszych aktualnych produktach i usługach wysyłamy do istniejących klientów, których dane do kontaktu otrzymaliśmy w ramach utrzymywanych z nimi relacji. Możemy także wysyłać wiadomości e-mail o treści marketingowej do osób, które wyraziły zainteresowanie produktami lub usługami Aggreko lub które z innych względów uważamy za zainteresowane produktami bądź usługami Aggreko.

Wiadomości e-mail o treści marketingowej wysyłamy do Państwa wyłącznie wówczas, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie biznesowym.

Jeśli nie chcą już Państwo w przyszłości otrzymywać od Aggreko kolejnych materiałów marketingowych, wystarczy kliknąć przycisk „Anuluj subskrypcję” znajdujący się w dolnej części wszystkich wysyłanych przez nas treści marketingowych.

W jaki sposób wykorzystujemy do celów marketingowych Państwa dane osobowe?

Państwa danych osobowych używamy, aby wysyłać informacje o produktach, usługach, partnerach i wydarzeniach Aggreko, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Możemy także wykorzystywać dane osobowe w celu tworzenia naszych serwisów i witryn internetowych oraz mierzenia skuteczności naszych działań marketingowych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe na potrzeby komunikacji marketingowej tak długo, jak długo życzą sobie Państwo otrzymywać od nas materiały tego typu. Jeśli zdecydują się Państwo nie wyrazić zgody lub anulować subskrypcję, nie będziemy już wykorzystywać Państwa danych osobowych do tego celu. A o ile dane te nie będą potrzebne w innym celu (np. wypełnienia zobowiązań prawnych), bezzwłocznie je usuniemy.

Jakie informacje na Państwa temat wykorzystujemy do celów marketingowych?

Na potrzeby określone w niniejszej Informacji o polityce prywatności zbieramy od Państwa dane osobowe podzielone na następujące grupy:

Państwa podstawowe informacje dotyczące tożsamości oraz dane do kontaktu

Mogą one obejmować na przykład imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dostarczone przez Państwa dane.

Informacje o relacji pomiędzy Państwem jako klientem a Aggreko

Zbieramy dane osobowe, gdy korzystają Państwo z naszych produktów lub usług. Dane te mogą obejmować na przykład Państwa historię wypożyczeń, dane umieszczane na fakturze, informacje o wydarzeniach Aggreko, w których brali Państwo udział oraz o opinii, jaką nam Państwo przekazali.

Informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny internetowej lub naszych witryn internetowych

Stosujemy pliki cookies w celu zbierania informacji o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych witryn internetowych i wyświetlają nasze wiadomości e-mail o treści marketingowej. Mogą one obejmować na przykład informacje o tym, jakie witryny Aggreko Państwo odwiedzili, ile czasu w nich pozostali, które elementy kliknęli oraz jaki jest adres IP Państwa urządzenia. Więcej informacji o tym, jak korzystamy z plików cookies, znaleźć można w naszej polityce plików cookies.

W jaki sposób mogą Państwo decydować o otrzymywanych treściach marketingowych?

Mogą Państwo łatwo poinformować nas, że nie chcą już otrzymywać kolejnych materiałów marketingowych, klikając łącze „Anuluj subskrypcję” znajdujące się na dole każdej wiadomości e-mail o treści marketingowej.

Mogą Państwo także zdecydować się na zaprzestanie otrzymywania bezpośrednich komunikatów marketingowych od Aggreko w dowolnym czasie, wysyłając informację o podjętej decyzji do Aggreko, wysyłając wiadomość pod adres dataprivacy@aggreko.com lub za pomocą łącza do naszego Centrum Preferencji, które znaleźć można we wszystkich naszych powiadomieniach marketingowych.