29 Sep 2019

Nya möjligheter med mobilt energilagringssystem

mobilt energilagringssystem

I takt med att vind- och solenergi blir mer utbrett ökar också behovet av energilagring. Om en ny nordisk balansmodell träder i kraft, kommer batteridrivna energilagringssystem att ge möjlighet till nya inkomstkällor för datacenter och andra företag.

I linje med de ambitiösa nordiska klimatmålen börjar allt fler sektorer ställa om till nya energikällor för att bli mer klimatvänliga. Den europeiska elmarknaden går allt mer mot förnybar energi. 

Tillsammans har de nordiska nätoperatörerna Svenska Kraftnät, Fingrid, Energinet och Statnett, tagit fram förslag för automatiska snabbreserver. Nordic Balancing Model (NBM) är en ny modell som kommer att lägga grunden för ett effektivt nyttjande och en säker drift av kraftsystemen i framtiden. Om NBM träder i kraft öppnas helt nya affärsmöjligheter och inkomstkällor för företag med tillgång till förnybar energi.

 

 

Nye affärsmöjligheter

Automatic Fast Reserves (aFRR) syftar till att säkerställa att det alltid finns en balans mellan produktion och förbrukning i kraftsystemet. Sådana reserver kan snabbt skicka el online när behov uppstår. NBM föreslår att en kapacitetsmarknad skapas, där den som vill kan tillhandahålla sådana snabbreserver. Enligt förslaget ska de aktörer som tillhandahåller snabbreserver ersättas baserat på den kapacitet de erbjuder, i kombination med hur mycket reserverna faktiskt används. Förslagen är i linje med EU:s riktlinjer och förordningar inom området.

Uthyrningsföretaget Aggreko har världens största flotta av tillfälliga kraft- och kyllösningar, med kontor i 53 länder. Företaget har nu lanserat den nya produkten Y.Cube, ett allt-i-ett mobilt energilagringssystem.
– Med hjälp av energilagringssystemet Y.Cube får verksamheter möjlighet att spara energi när elen är billig. På så sätt kan den användas vid ett senare tillfälle för att minska elkostnaderna, säger Greger Ruud, Aggrekos sektorutvecklingschef och styrelseledamot i Swedish Data Center Industry Association.

Om reglerna för kapacitetsmarknaden uppfylls kan företag som hyr energilagringssystem också sälja kraft tillbaka till nätet vid en senare och mer gynnsam tidpunkt. Här har datacenter en särskild ställning.

– Datacenter kräver stora mängder el och med den här typen av energilagringssystem kan de försörja sig själva i samband med att de får ökade kapacitetsbehov. Genom att köpa mer el när priset är lågt får de lägre elkostnader, samtidigt som en ny inkomstkälla dyker upp. Detta kan ge en potentiellt betydande inkomstökning för företag som äger och driver datacenter i Sverige, förklarar Ruud.

Energilagringssystem för stabilitet och flexibilitet

Sverige har över lag ett stabilt elnät. Trots detta kan oförutsedda händelser leda till att elnätet drabbas av stora och hastiga förändringar. Vid sådana fall måste nätet stabiliseras genom att el antingen ”fylls på” eller ”töms”.
För den som har tillgång till förnybara energikällor som solpaneler (PV) och vindkraft, kan den kraft som produceras lagras i energilagringssystem som Y.Cube. Batterilösningar som dessa svarar väldigt snabbt och kan fungera som en stabilisator när kritiska situationer uppstår.

– För datacenter kommer lösningen också att säkerställa att kritisk information som lagras i centren inte påverkas och att kostsamma driftstoppar undviks. Batterierna fungerar som en backup för strömbrist och strömavbrott, säger Ruud.
”Microgrid photovoltaic” (PV) och vindkraft är de vanligaste exemplen på förnybara energikällor som datacenter och andra företag kan använda för att lagra egenproducerad el.

– Y.Cube i kombination med solceller och/eller vindkraftverk kan gynna både samhället och företaget självt. En sådan lösning håller ner både elkostnader och koldioxidutsläpp, säger Ruud.

I dag är möjligheten att anpassa sig och vara flexibel avgörande, oavsett sektor. Batterilösningar kan i hög grad bidra till ett mer stabilt och robust nät i övergången från fossila till förnybara energikällor.

Även om Norden för närvarande befinner sig i en gynnsam situation med ett robust elnät, investeras det kraftigt i vattenkraft och vindkraft även här. Energilagringssystem kan således hjälpa till att hålla elnätet stabilt i framtiden.

För marknader som saknar vattenkraft och därmed använder förnybar energi som varierar med årstiderna, är potentialen för energilagringsystem ännu större. I hela Europa finns mindre stabila marknader med sol och vind som de viktigaste energikällorna. Här kommer lösningar som dessa att erbjuda såväl trygghet som intäkter.


Energilagring som tjänst

Att hyra energilagringssystem, i stället för att äga dem, innebär flera fördelar. Genom att använda energilagring som en tjänst (ESaaS) undviker företag riskfyllda investeringar och långsiktiga åtaganden i ett snabbt föränderligt energilandskap. Lösningar som Y.Cube öppnar för nya möjligheter utan att företaget behöver binda upp kapital. 

Energilagringssystemet Y.Cube består av en behållare på 6 meter. Den innehåller 1MW litiumjonbatterier, växelriktare, HVAC, brandskydd och hjälpkomponenter som alla blivit testade och förmonterade av Aggrekos experter. Lösningen är mobil, modulär och finns i två varianter, med drifttid på 30 respektive 60 minuter. 

Lösningen drivs av Aggrekos egenutvecklade och patenterade kontrollmjukvara. Den distribueras, levereras och installeras nästan var som helst i världen. Om företaget får ändrade behov i framtiden kan kapacitet och energi läggas till eller tas bort enligt önskemål. Detta ger full flexibilitet så att du enkelt kan anpassa dig till förändrade marknadsförhållanden och efter egna behov. 

– Aggrekos hyravtal för Y.Cube är giltiga under minst sex månader och baseras på en fast månads- eller årsavgift. Kontraktsvillkor kan också anpassas efter förändrade affärsbehov. Med Y.Cube tar Aggreko ansvar för systemdesign, installation, prestanda och underhåll. Inte minst ser Aggreko till att batterierna återvinns och återanvänds på lämpliga och miljövänliga sätt, säger Ruud. 

VIKTIGA KONTAKTER